สพป.ลพบุรี เขต 1>กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกจันทร์แรกของเดือน (รอบเดือน กันยายน 2562) ประจำปี 2562 และกิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 4 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.15 น. >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกจันทร์แรกของเดือน (รอบเดือน กันยายน 2562) ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมีนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลพบุรี เขต 1

และเวลา 08.30 – 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 4 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมีวินัย ตรงต่อเวลา กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 จนถึงวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.15 น. และมอบนโยบายการปฏิบัติการในรอบสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)