สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการการประกวด “โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ” (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ” (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค (Cluster) เพื่อเป็นการยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครื่องช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับภูมิภาค 1 (Cluster) และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค (Cluster) โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับภูมิภาค (Cluster) เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานแสดงในงาน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้นำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ระดับภูมิภาค 1, เกณฑ์การประกวด (หลักการ ขอบข่าย ประเภทรางวัล) เกณฑ์การประกวดระดับเขตตรวจราชการ (3 มาตรฐาน 13 ตัวชี้วัด 27 ตัวชี้วัด 62 รายการประเมิน), องค์ประกอบในการประกวดแต่ละมาตรฐาน และพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนนิทรรศการ พิจารณาค่าคะแนนโดยการประเมินเชิงประจักษ์และตรวจสอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน จำนวน 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดของโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)