เริ่มแล้ว!!! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 69

>>>>>>วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 9:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุม รร.อนุบาลระแงะ โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายสังคม เกิดก่อ ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การจัดการศึกษานั้น มีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องจัดหาประสบการณ์ และทักษะที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออก ในทางที่ดี ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการ และบุคลากรทุกท่าน ที่่ร่วมกันขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย