การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดและตารางสอบ ดังไฟล์แนบนี้ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ประจำปีการศึกษา 2562