ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลการดำเนินงานเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มตรวจราชการ (Cluster) ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งสรุปผลการดำเนินการระยะ 2 เดือนของ สพฐ. และมีการจัดเวทีเสวนาโดยมีผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2,7,15 ร่วมเสวนาระบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการนี้นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และผู้บริหาร สพฐ. ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย