สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรม นิเทศ ติดตามและสะท้อนผล การขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

     สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม นิเทศ ติดตาม และสะท้อนผล (Follow on) การขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ( Boot Camp CPM2 Sharing) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วันที่ 3 ก.ย. 62 จำนวน 50 คน กลุ่มที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62 จำนวน 50 คน กลุ่มที่ 3 วันที่ 5 ก.ย. 62 จำนวน 50 คน กลุ่มที่ 4 วันที่ 6 ก.ย.62 จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวสุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ และคณะทีมวิทยากรแกนนำครูภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการอบรมขยายผล (workshop) เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 จำนวน 200 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนิเทศ ติดตามและสะท้อนผลจากการอบรมขยายผล