สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลการดำเนินงานเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มตรวจราชการ (Cluster) ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งสรุปผลการดำเนินการระยะ 2 เดือนของ สพฐ. ในการนี้ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และผู้บริหาร สพฐ. ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ภาพจาก https://www.obec.go.th/…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)