สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายคำลพ  ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 จากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 2 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน อ่างเก็บน้ำบางไทรนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน เรื่อง – กิจกรรมในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ คือ
  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มเขตตรวจราชการในภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และเขตบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 10 บูท
  • การจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ อาทิเช่น การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การส่งเสริมการอ่าน โครงการอาหารกลางวัน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาพิเศษ เป็นต้น

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)