สพฐ.ร่วมพิธีรับพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และมอบแนวคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี  ณ ห้องเกียรติยศ (111) ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่สร้างเยาวชนให้มีศักยภาพทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนตระหนักดีว่าการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จำเป็นต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ส่งผลให้ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทั้งด้านกีฬา ดนตรีไทย และดนตรีสากลเป็นจำนวนมาก สำหรับด้านดนตรีสากลโรงเรียนได้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนตามความสนใจและความถนัดจึงส่งเสริม สนับสนุนให้ นายสิรภพ  วนเวชกุล นักเรียนในชมรมดนตรีสากลเข้าร่วมการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร

และผลปรากฏว่า นายสิรภพ  วนเวชกุล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แต่เนื่องจากนายสิรภพ  วนเวชกุล เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี 2562 และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จึงไม่สามารถเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลได้  และเพื่อเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมอบหมายให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดพิธีรับพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ  จำเป็นต้องพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นสำคัญก็ตาม แต่การพัฒนาเยาวชนในชาติให้เป็นคนดีของสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ดูแลการจัดการศึกษาของประเทศ จึงได้ให้การส่งเสริมสนับสนุน และเสนอแนวนโยบายการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ สู่การพัฒนาประเทศ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่งมีความสุขุม อ่อนโยน อันจะนำมาซึ่งสังคมที่มีความสุข สงบ และสันติ ซึ่งการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริม ผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ภาพ/ข่าว งานโสตฯโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา