สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการขอจัดตั้งค่ายลูกเสือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. >> นางชูศรี คำกัน ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รองผู้ตรวจการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 และเขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมรับทราบเรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ขอจัดตั้งค่ายลูกเสือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หน่วยงานและชุมชน และพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการจัดตั้งค่ายลูกเสือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานค่ายลูกเสือและกำหนดวันออกประเมิน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ.2533 ข้อ 8 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)