สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. >> นายคำลพ  ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 โดยมี นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ชี้แจงให้แก่คณะวิทยากรพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน  4 คน ครูโรงเรียนวัดดงสวอง จำนวน 1 คน ได้รับทราบการดำเนินการตามคู่มือฯ ในวันอบรมในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ที่มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป ณ ห้องประชุมเล็กตรงข้ามกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)