สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถผลิตสื่อและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากทุกโรงเรียนสังกัด จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2