สพป.ยะลา เขต 3 จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วย หัวใจ คืนความสะอาดบนทางหลวงและบริเวณสถานที่ราชการ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คืนความสะอาดบนทางหลวงและบริเวณสถานที่ราชการ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ป้อมสถานีตำรวจภูธรยะรม การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง โรงพยาบาลเบตง ทั้งสองฝั่งถนน อาทิ ถอนหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และกวาดถนน เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพาร เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนร่วมกันทำความดี มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมี นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน นักการภารโรง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรยะรม เข้าร่วม นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเบตงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานนำแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน รูปแบบและภารกิจงานจิตอาสาพระราชทาน และจัดทำแผนงานจิตอาสาประจำปี 2562 ทั้งนี้ ภายใต้การขับเคลื่อนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน และคณะทำงาน ได้กำหนดจัดทำแผนงานขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดครั้งที่ 1 เป็นวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 และวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนจัดตั้งกลุ่มไลน์จิตอาสาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประสาน อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมเสนอศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเบตงต่อไป ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ จะเห็นได้ถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อที่จะคืนความสะอาดบนทางหลวงและบริเวณสถานที่ราชการ และทำให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแล หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการรวมถึงสถานที่ส่วนรวมให้มีความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน บ้านเมืองของเราอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ธนัชพร  เลขานุการ ภาพ