“ทีมโค้ชชิ่ง” ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

30 ส.ค. 2562 ที่ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และนายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษาและผลงานที่สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา(อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ) สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดซึ่งมี 3 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด โดยมีนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 และนายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.16 เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการประเมินฯ หรือที่เรียกว่า “ทีมโค้ชชิ่ง” โดยได้ชี้แนะการประเมินทั้ง 3 องค์ประกอบ เช่น การจัดทำแผนที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับ Big Data ด้านการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ การทำ Mapping ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งระบบ สามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที รวมถึงการบริการระดับเขตพื้นที่ฯ ให้เป็นองค์กรน่าอยู่ เสนอแนะให้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาวางแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรฯ ทั้ง 3 เขตพื้นที่ฯ ร่วมฟังการนำเสนอและคำชี้แนะต่างๆ จากทีมโค้ชชิ่ง เพื่อนำไปปรับปรุงรายละเอียดรายงานและการนำเสนอในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ 1 ปี โอกาสต่อไป

มนทิชา   แวซอเหาะ      ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี       รายงาน
http://www.pattani3.go.th