สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมแนวทางการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ประชุมคณะกรรมการแจ้งแนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสพฐ.ได้อนุมัติงบประมาณด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาทางไกล ค่าครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV