สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบและโครงร่างงานวิจัย

             วันที่  4  กันยายน  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบและโครงร่างงานวิจัย   โครงการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล  กิจกรรมดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน  2562  เพื่อให้ครูที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงในการจัดการเรียนรู้   จัดทำโครงร่างงานวิจัย  และนำกลับไปดำเนินการต่อในห้องเรียนของตนเอง   โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลี้ยงดำเนินการ   Coaching   ต่อไป   ซึ่งการประชุมดังกล่าว  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง   และอาจารย์ณัฐธิดา  ภูบุญเพชร  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2