สพป.ปจ.2 จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่  6  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  5  โรงเรียน  รวม  12  คน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2