กิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม.35

ในวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงลำพูน ร่วมกับ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  ตามโครงการ “เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน”  โดยมีนักเรียนจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หมวดการทาง ลำพูน ก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางเดินรอบรั้วหน้าโรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสา ครั้งนี้ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จัก ความเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจกัน และนึกรัก หวงแหน ในสิ่งที่ตนเองร่วมสร้าง ส่งผลให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร/ภาพ-รายงาน