แหล่งเรียนรู้ “สหกรณ์ร้านค้า 4.0” โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต ๓

          โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ได้จัดสร้างสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกงาน และให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน  การจัดทำระบบจะเป็นระบบสหกรณืร้านค้าแบบใหม่โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การขายปลีกหน้าร้าน  การควบคุมสินค้า การตรวจสอบสินค้า การคำนวณปันผลและการเฉลี่ยคืน ล้วนใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ทั้งสิ้น  ทำให้คุณครูผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

          โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์เป็นกรรมการ ซึ่งได้ประชุมชี้แจง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

โรงเรียนได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆ ที่มี มาใช้ในร้านสหกรณ์  รวมทั้งจัดซื้อลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด  ปรากฏว่าสามารถทำงานได้ดีเยี่ยม

นักเรียน/สมาชิกทุกคนจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากร้านสหกรณ์ของโรงเรียน

นายนิพนธ์ มณีรัตน์