สพฐ. จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล สำหรับสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมีสมาชิกชุมนุมฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ให้มีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนั้น สพฐ. โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้สมาชิกของชุมนุมฯ ได้ร่วมรับทราบทิศทางและแนวนโยบายเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแนวใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อขยายพรมแดนความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาอีกด้วย

“จากการประชุมครั้งนี้ คาดว่าสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยทุกคน จะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนางานให้มีความเป็นระบบ มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ ทันสมัย และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา พร้อมทั้งได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ข่าว : อัจฉรา