เลขาธิการ กพฐ. เปิดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่7 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมี นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ประธานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน รวมถึง นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี


งานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” จัดขึ้นตามกลยุทธ์ที่ 6 ของแผนพัฒนาคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) รวมถึงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคคลทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยได้จัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 10 นิทรรศการ ได้แก่ 1. นิทรรศการราชวินิต ภ.ป.ร. เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 2. นิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ 3. นิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 4. นิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง 5. นิทรรศการพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 6. นิทรรศการพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 7. นิทรรศการพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 8. นิทรรศการพระบิดาแห่งการวิจัยไทย 9. นิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ10. นิทรรศการพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยขอแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในครั้งนี้ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างคุณูปการต่าง ๆ ให้กับประเทศไว้มากมาย และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงสืบสานต่อยอด ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ได้น้อมนำมาเป็นนโยบาย เพื่อสืบสานต่อยอด นำมาปฏิบัติในการปลูกฝังให้เยาวชน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป รวมถึงขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเรื่อยมา

ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และโรงเรียน ในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 9 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฐิติมา ข่าว