สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ณ หอประชุมเมตตาธรรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพผลการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๒ คน และโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินคุณภายนอก รอบสี่ ทั้งหมด ๑๗ โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ โรงเรียนละ ๕ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๑๐๗ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินแนวใหม่ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด ที่สมัครใจและมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป