สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” โดยจัดการอบรมให้แก่ โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อคิดตาม ทบทวนผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ห้องเรียนทุกโรงเรียน  สนับสนุนครู ให้เป็นครูแกนนำ ธำรงสถานะของครูอย่างมืออาชีพ มีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  ตลอดจนรองรับการติดตามของ สพฐ. และปปช. ในการขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร สพฐ. และดร. สนาม  เอกวิลัย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้

การขับเคลื่อนหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti – corruption Education)  ของ ปปช. มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทุกแห่ง  ครอบคลุมทั้งระบบการศึกษา รวมถึง หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่ง ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด ทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ดยร่วมกับหน่วยงาน ปปช. ในการขับเคลื่อน

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=2965446436858909

ปชส.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว