สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑)

วันที่  ๙ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑) โดยมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการที่ปรึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และนำเสนอผลงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

จำนวน ๒๗ ราย โดยกำหนดประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒