สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน  4 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทครู จำนวน 3 ราย 2.ประเภทผู้บริหารสถาน ศึกษา จำนวน 5 ราย 3.ประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม