ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ตามโครงการอ่านออกเขียนได้ พร้อมกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนพร้อมกับติดตามการใช้ DLTV ในโรงเรียน ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้พบปะคณะครูและนักเรียนตามชั้นเรียนต่างๆ พร้อมกับให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการอีกด้วย