การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ดังนี้

  1. หนังสือ ศธ 04004/ ว 1177 5.จดหมายส่งประกาศสพฐ.ให้สพท.
  2. 4.ประกาศสพฐ.ปีกศ.2562
  3. 1.ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2555
  4. 2.ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2556
  5. 3.ประกาศศธ.รางวัลพระราชทาน
  6. 6.รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีกศ.62