สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน และจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทราบประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สรุปกิจกรรมการแข่งขันฯ เกณฑ์การแข่งขัน www.sillapa.net การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 สถานที่พิธีเปิดและปิด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน สพป.ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ทั้งสิ้น 48 เขต สพป.ลพบุรี เขต 1 ยังไม่ได้จับฉลากลำดับการแข่งขันระดับชาติ จำนวนรายการแข่งขันฯ ระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่ มีจำนวนทั้งสิ้น 126 กิจกรรม 296 กิจกรรมย่อย และการดำเนินการโปรแกรมระบบรายงานผลการแข่งขันฯ ดูได้จาก www.Central69.sillapa.net/sp-lri1/ และเพื่อพิจารณากำหนดการจัดงานฯ ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่ และพิจารณารายการผู้รับผิดชอบและสถานที่จัดงานฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามประเภทการแข่งขั้นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 11 กลุ่ม (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษเรียนรวม การศึกษาปฐมวัย) พิจารณาจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดงานฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณางบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ลพบุรี พิจารณาสรุปประเมินผลการดำเนินงาน พิจารณาการจัดกลุ่มโรงเรียนในการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)