สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสาถนศึกษาและนิเทศติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสาถนศึกษาและนิเทศติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ฯ  เข้าร่วมประชุมรับฟังหลักการและแนวปฏิบัติรวมทั้งวางแผนในการดำเนินการ “ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาในสังกัด พร้อมสรุปผลรายงานต่อ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562” และนิเทศติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  เพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปร่งใสและถูกต้อง