สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีการศึกษา 2562”

วันที่ 9  กันยายน 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ปีการศึกษา 2562”  เพื่อให้คณะกรรมการฯ ในแต่ละชุด  ได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารรายงานผลการนิเทศฯ  ที่ฝ่ายเลขาฯจัดทำว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุมทุกประเด็นตามที ออกนิเทศติดตามฯ ทั้ง 232 โรงเรียน (20 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา)  ทั้งนี้ เพื่อสรุปรายงานในภาพรวมให้ฝ่ายบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป