จังหวัดเชียงราย จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพฐ.ทั่วประเทศ 8-11 ก.ย.2562

วันที่ (8 ก.ย.2562) นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเวียงอินน์ จ.เชียงราย โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เขียงราย เขต 1 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เขียงราย เขต 4 และนายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานชมรมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพฐ. ให้การต้อนรับ

พร้อมนี้ ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอำนวยการ รวม 10 งาน ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ท้ายสุด ได้เน้นย้ำฝากรุ่นพี่ให้ถ่ายทอดความรู้งานต่างๆ ในกลุ่มอำนวยการให้รุ่นน้องได้เรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนงานอำนวยการให้มีศักยภาพต่อไป

พจนาถ ช่วยเนื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 ข่าว/วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ภาพ