สพฐ.พัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย

ด้วยงานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ อำนาจ หน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพผล บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริการจัดการ ได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางที่จะต้องทำหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม และการกำกับ ดูแลงานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ  มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๒๒๕ คน จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานอำนวยการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ