สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 17.45 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีธนโชติ หร่ายรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ โดยมี นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในภาคเช้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน โดยมีคณะวิทยากรพี่เลี้ยง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพอำไพ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) เพื่อสรุปข้อมูลมานำเสนอรายกลุ่ม จำนวน 10 กลุ่ม และตอบข้อซักถาม พร้อมมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมฯ เป็นอันเสร็จสิ้น ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)