สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัล”สุดยอดครูต้นแบบ” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัล”สุดยอดครูต้นแบบ” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สพป.ชัยภูม เขต 3 ได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็ฯมืออาชีพ และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณะ กระตุ้นให้เกิดการสร้างวิธีการหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา/ปรับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ จัดทำเกณฑ์การคัดเลือก-รายการประเมิน-ตัวชี้วัด ของครูแต่ละสาชาวิชา(ชมรม)