สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา : ITA Online 2562 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีนางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ในภาคเช้าและภาคบ่าย ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและบุคลากรที่รับผิดชอบ website ของโรงเรียน รวมโรงเรียนละ ๒ คน ได้รับทราบสามารถปฏิบัติเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ได้ถูกต้องและทันกำหนดเวลาในประเด็นสำคัญดังนี้

  1. ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA ตัวชี้วัดและเครื่องมือ กรอบการประเมิน โดยนางสิริกร กระสาทอง และนางประชุมพร ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย
  2. การประเมิน OIT Online ตัวชี้วัด 48 คำถาม และเตรียมการข้อมูล 48 ข้อมูล โดยนางประชุมพร ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางนาถติยา สนั่นเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย
  3. การเตรียมการ website ของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมิน โดยนายสหรัฐ คงมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ, นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย
  4. การฝึกปฏิบัติตามตัวชี้วัดลงข้อมูล ผ่าน website ของโรงเรียน โดยนายสหรัฐ คงมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ, นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…
Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)