สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามการดำเนินโครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับห้องเรียน จากคณะกรรมการ IQA ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ IQA ระดับภูมิภาค นำโดย ดร.วดาภรณ์ พูนผลอำนวย ที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค นายณชัย เขมนิพัทธ์ ที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค และนางสาวอรพรรณ  แก้วน้อย นักวิชาการปฏิบัติการ IQA เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังการรายงานการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับห้องเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการฯ