สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะที่ปรึกษา IQA ระดับภาค ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (lesson study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะที่ปรึกษา IQA ระดับภาค ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (lesson study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษานำร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สพฐ. รศ.สนิท มหาโยธี ข้าราญการบำนาญ(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร) และนายปรีชา ทุติยาภรณ์ ข้าราชการบำนาญ(อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ) ก่อนพิธีเปิด นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นคณะที่ปรึกษาได้ร่วมกิจกรรม symposium ของสถานศึกษานำร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน จากการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ และชมวิดีทัศน์ และร่วมสะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน พร้อมสรุป ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับเกียรติจากนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษานำร่องฯ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา โรงเรียนชุมชนบัวคำ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง โรงเรียนหนองจอกวิทยา โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด