สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ

วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้กลุ่มโรงเรียนตำบลเป็นฐาน ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผอ.รร. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ จำนวน 45 คณะๆ ละ 3 คน รวม 135 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพฯ ได้ชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้กำหนดนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษาในสังกัด ในระหว่างวันที่ 16-26 กันยายน 2562 พร้อมนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ประธานการประชุม ได้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งร่วมเป็นคณะนิเทศ ติดตามฯ และจะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา ผอ.รร.บ้านโนนทอง 2) นายประมล โคตรทอง ผอ.รร.บ้านขามป้อม 3) นายทองพิง ทานประสิทธิ์ ผอ.รร.บ้านหัวหนอง และ 4) นายบุญมี เดิมกะยอม ผอ.รร.บ้านหว้าทอง