สพม.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการส่งตรงถึงผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การมอบเกียรติบัตรประกาศโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ bit.ly/2ZzXBCY)

2. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ลำดับที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ระดับทอง ลำดับที่ 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ระดับทอง ลำดับที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ระดับเงิน ลำดับที่ 4 โรงเรียนไทรน้อย ระดับเงิน ลำดับท่ี่ 5 โรงเรียนปากเกร็ด ระดับเงิน ขนาดกลาง ลำดับที่ 1 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ระดับทอง ลำดับที่ 2 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ระดับทอง ลำดับที่ 3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ระดับทอง ลำดับที่ 4 โรงเรียนอุทัย ระดับทองแดง ลำดับที่ 5 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ชมเชย ขนาดเล็ก ลำดับที่ 1 โรงเรียนสาคลีวิทยา ระดับทอง ลำดับที่ 2 โรงเรียนราษฎร์นิยม ระดับทอง ลำดับที่ 3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ชมเชย 3. รางวัลหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมต้านทุจริต ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชื่อผลงาน PR รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ชื่อผลงาน LOOP รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบางบัวทอง ชื่อผลงาน โพย รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ชื่อผลงาน เหรัญญิก รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่โรงเรียนไทรน้อย ชื่อผลงานเปลือกนอก รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่โรงเรียนบางปะอิน ชื่อผลงาน เพื่อนไม่สนิท รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ชื่อผลงาน สร้างภาพ

4. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 5. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบวุฒิบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า 1. นางชเนตตี วัจนะรัตน์ 2. นางจรุญ จารุสาร 3. นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล 4. นายชลัท ทิพย์ลมัย 5. นายรังสิมันต์ ยาละ 6. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย 7. นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค 8. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ 9. นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม 10. นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ได้ผ่านเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. โครงการเรียนวิถีพุทธ สพฐ. งานประกวดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 48 พรรษามหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับเกียรติบัตร โครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร โครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศ