สพป.กระบี่ รุกพัฒนาผู้ริหารสถานศึกษา สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

ที่ห้องประชุมธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานและเป็นผู้นำการเสวนา ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี Best Practice เป็นของตนเอง ผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 “รุ่นไข่มุกอันดามัน” จำนวน 52 คน และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปี 2562 “รุ่นเพชรน้ำหนึ่ง” จำนวน 38 คน โดยจัดเสวนาในหัวข้อ “ข้อค้นพบในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะการทำงานจากประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษารุ่นพี่” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 และนายสงวน เสริฐสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึก และการเสวนาถอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ดำเนินการเสวนาโดย นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากระบี่ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสมควร จงอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ และนายเสน่ห์ ร่างมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารให้กับครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน ถ้าผู้บริหารไม่เอาจริง ไม่ตั้งใจบริหาร ไม่มีทักษะการบริหาร ทำงานไม่มีระบบ ขาดศีลธรรม การปฏิรูปสถานศึกษาก็คงจะประสบผลสำเร็จได้ยาก ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงรองหรือผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนก็จะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีเช่นเดียวกันและมีความสำคัญมากในระดับผู้ปฏิบัติ เหล่าบรรดาครูอาจารย์หรือบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนจะร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใดนั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำในสถานศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ วัฒนธรรมแบบไทย ๆ นั้นมักจะมองที่ตัวผู้บริหารหรือผู้นำก่อนเป็นลำดับแรกว่าเป็นที่ยอมรับศรัทธาเพียงใดทั้งในเชิงการบริหารและเชิงวิชาการ โดยเฉพาะการจัดทำและใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องรู้และเข้าใจในหลักการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงการครองตนที่เป็นตัวอย่างคนอื่นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น หลักในการบริหารงานซึ่งผู้บริหารได้นำหลักการไปใช้แล้วประสบความสำเร็จคือ หลักของการครองตน ครองคน และครองงาน