สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ผ่านการอบรมครูแกนนำระดับภูมิภาคBoot Camp เพื่อขยายผล

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลสะท้อนครูที่ผ่านการอบรมครูแกนนำระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการเรียนการสอนภาษาเอสอนBoot Camp กับครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมระดับภูมิภาค รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในอำเภอไชยา ท่าชนะ วิภาวดีและท่าฉาง จำนวน 50 คน และคณะทำงานที่ผ่านการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2562 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในอำเภอพุนพิน บ้านตาขุน พนมและอำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 102 คน โดยมีนางสาววนิดา สุวรรณสินธ์ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการ กล่าวรายงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2