สพป.ระยอง เขต ๒ อบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการคิดเลขเร็ว โดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการคิดเลขเร็ว โดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคเวทคณิตให้กับครูผู้สอน ๒. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน วิทยากร จำนวน ๓ ท่าน คือ นางสาวณภัทร ใจกล้า ศน.สพป.กทม., นางสาวปวริศา อ่อนขำ ครูร.ร.วัดพลับพลาชัย กทม., นางสาวศรัญญา จินดา ครูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ คน