ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพแนวใหม่ ครั้งที่ 2

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพแนวใหม่ ระดับห้องเรียน 8 เครือข่ายโรงเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับการนิเทศจากทีม IQA ครั้งที่ 2 โดยมีนายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนๆละ 10 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการประกันในโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  สถานทีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ดำเนินการจัดประชุมระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ยังมีการจัดบูทผลงานและกิจกรรมเด่นโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อีกด้วย