สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบโล่โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับยอดเยี่ยม และระดับดีเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบโล่โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับยอดเยี่ยม และระดับดีเลิศ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกล่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ เรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ผู้ปกครองมีความสุข และครูมีความสุข การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะจัดช่วงเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา โดยให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนน้อยลง เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น และไม่กระทบเนื้อหาหลักที่นักเรียนต้องเรียนรู้ ครูปรับการเรียนการสอน บรรยาย อธิบายความรู้ให้น้อยลง ให้นักเรียนมีเวลาการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ปฏิบัติจริง (Active Learning) มากขึ้น และกิจกรรมต้องสร้างสรรค์และหลากหลาย ซึ่งการที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือลงมือทำ ทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าที่นักเรียนเรียนแบบฟังเพียงอย่างเดียว ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด