สพม.39 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการระดับสถานศึกษา” ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแบบสถานศึกษาต้นแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติแนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39