รร.ฮอดพิทยาคม รร.แม่แจ่ม จัดการเรียนรู้เชิงรุกพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการ(Active Learning) ด้วยกระบวนการ PLC

วันที่10 – 11 กันยายน 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม และโรงเรียนแม่แจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมโครงการการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ได้รับการสนับสนุนจากคุรุสภา โดย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนฮอดพิทยาคมและโรงเรียนแม่แจ่ม สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสร้างทีมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเพื่อผู้เรียน และเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม และโรงเรียนแม่แจ่ม  ภาพ/ข่าว : ศน.วราภรณ์