“ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1”

วัน ที่ 10 – 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายบุญณรงค์ เรืองธนู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายชวนชิด รักเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาบี ในฐานะคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และทีมพี่เลี้ยงการปฏิบัติงานฯ ร่วมลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่รับการประเมิน จะต้องรับการประเมินจากตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิในการปฏิบัติงานมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสามารถในการอ่านเขียนการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 : ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ตัวชี้วัดที่ 4 : การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 : การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 7 : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 8 : อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 9 : อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 10 : ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้คณะกรรมการยังได้เสนอ ข้อชี้แนะ แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูผู้รับผิดชอบ ที่รับการประเมินฯ เช่น นโยบายตาม Road map ของเลขาธิการ กพฐ. การจัดทำแผนฯ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่านออกเขียนได้ เป็นต้น และเน้นย้ำให้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาวางแผนให้สอดรับกับมาตรฐานของผู้เรียน ด้านวิชาการในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพต่อไป