โรงเรียนบ้านอูนโคก ได้รับเครื่องเล่นสนามจากมูลนิธี ซีซีเอฟ น้ำอูน

โรงเรียนบ้านอูนโคก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  ได้รับมอบเครื่องเล่นสนามจาก มูลนิธิ ซี ซี เอฟ น้ำอูน  เพื่อเด็กและเยาวชน ตามโครงการพัฒนาเด็ก ซี ซี เอฟ น้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เมตตากรุณามอบสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆ  มูลค่า   30,000 บาท  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้มีความพร้อมของร่างกาย ที่สำคัญยิ่งคือ เด็กๆ ได้มีการพัฒนาทักษะทางร่างกาย จิตใจและทางการเรียน ได้เล่นอย่างมีความสุข เมื่อ 9 กันยายน 2562   …..ชุลีพร/ข่าว