รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้า ร่วมมหกรรม “รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้อง The hall convention center อยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแสดงของนักเรียน
“รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1” มีสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการ TFE (Teams For Education) โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) สังกัด สพม.3 ได้รับคัดเลือกในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากจำนวน 6 สังกัด ให้ได้รับการแข่งขันในระดับภาค โดยประเมิน 2 ระยะ ประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานศึกษา และนำเสนอบนเวที ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค นำโดย ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของศึกษาธิการภาค 1 ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด
2. โครงการ Coaching Teams ดร.ถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สังกัดสพม.3 เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนรู้แนวทางการ Coaching เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด : สู่แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค
(ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าว : กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3)