สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)และการขยายฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)และการขยายฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 12 กันยายน 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อให้สถานศึกษา ทราบแนวทางการประเมิน (ITA Online)/เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกัน/ปราบปรามทุจริต/ขยายฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตและสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 และคณะผอ.กลุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติฯ   ซึ่งทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ. ให้ความอนุเคราะห์  ดร.จักรพงษ์   วงค์อ้าย  ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และนายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ เลขานุการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลนาถนศึกษา(โรงเรียนสุจริต) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่งประกอบด้วย คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 44 โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จำนวน 50 โรงเรียน